N

Egészségügyi tevékenységre vonatkozó hatályos törvények

1991. évi XLV. törvény

 

a mérésügyről

1993. évi III. törvény

 

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

1993. évi XCIII. törvény

 

a munkavédelemről

1997. évi XLVII. törvény

 

az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről

1997. évi LXXXIII. törvény

 

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól

1997. évi CLIV. törvény

 

az egészségügyről

1999. évi XLII. törvény

 

a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól

2000. évi XXV. törvény

 

a kémiai biztonságról

2000. évi CXVI. törvény

 

az egészségügyi közvetítői eljárásról

2003. évi LXXXIV. törvény

 

az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről

2004. évi XXIX. törvény

 

az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról

2004. évi CXL. törvény

 

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

2006. évi XCVII. törvény

 

az egészségügyben működő szakmai kamarákról

2006. évi CXXXII. törvény

 

az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről

2008. évi XLVIII törvény

 

a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól

2009. évi CXV. törvény

 

az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről

2011. évi CVIII törvény

 

a közbeszerzésekről

2011. évi CXII törvény

 

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

2012. évi I. törvény

 

a Munka Törvénykönyvéről

2012. évi II. törvény

 

a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről

Egészségügyi tevékenységre vonatkozó hatályos rendeletek

9/1993. (IV. 2.) NM rendelet

 

az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről

29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet

 

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról

27/1995. (VII. 25.) NM rendelet

 

a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról

89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet

 

a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról

20/1996. (VII. 26.) NM rendelet

 

az otthoni szakápolási tevékenységről

27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet

 

a foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentéséről és kivizsgálásáról

50/1996. (XII. 27.) NM rendelet

 

a népjóléti ágazatba tartozó egyes államigazgatási eljárásokért és igazgatási jellegű szolgáltatásokért fizetendő díjakról

11/1997. (V. 28.) NM rendelet

 

a természetgyógyászati tevékenység gyakorlásának egyes kérdéseiről

51/1997. (XII. 18.) NM rendelet

 

a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról

62/1997. (XII. 21.) NM rendelet

 

az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésének egyes kérdéseiről

63/1997 .(XIl. 21.) NM rendelete

 

a fertőzőbetegségek jelentésének rendjéről

217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet

 

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról

284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet

 

a térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról

18/1998. (VI. 3.) NM rendelet

 

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

19/1998. (VI. 3.) NM rendelet

 

a betegszállításról

117/1998. (VI. 16.) Korm. rendelet

 

az egyes egészségügyi ellátások visszautasításának részletes szabályairól

9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet

 

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről

34/1999. (IX. 24.) BM-EüM-IM együttes rendelet

 

az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvénynek a halottakkal kapcsolatos rendelkezései végrehajtásáról, valamint a rendkívüli halál esetén követendő eljárásról

43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet

 

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól

50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet

 

a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről

61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet

 

a biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének védelméről

1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet

 

a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről

4/2000. (II. 25.) EüM rendelet

 

a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről

9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet

 

a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról

44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet

 

a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól

98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet

 

a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről

1/2002. (I. 11.) EüM rendelet

 

az egészségügyi intézményekben keletkező hulladék kezeléséről

16/2002. (XII. 12.) ESzCsM rendelet

 

az egynapos sebészeti és a kúraszerűen végezhető ellátások szakmai feltételeiről

5/2003. (II. 19.) ESzCsM rendelet

 

a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról

60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet

 

az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet

 

az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról

2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet

 

az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről

5/2004. (XI. 19.) EüM rendelet

 

az orvosi rehabilitáció céljából társadalombiztosítási támogatással igénybe vehető gyógyászati ellátásokról

7/2004. (XI. 23.) EüM rendelet

 

a gyógyászati segédeszközök forgalmazásának, javításának, kölcsönzésének szakmai követelményeiről

14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet

 

a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről

40/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet

 

az egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges egészségi alkalmasság vizsgálatáról és minősítéséről

47/2004. (V. 11.) ESzCsM rendelet

 

az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről

76/2004. (VIII. 19.) ESzCsM rendelet

 

az egyes személyazonosításra alkalmatlan ágazati (egészségügyi, szakmai) adatok körének meghatározására, gyűjtésére, feldolgozására vonatkozó részletes szabályokról

295/2004. (X. 28.) Korm. rendelet

 

az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalról

10/2005. (IV. 12.) EüM rendelet

 

a rendkívüli eseményekkel, katasztrófákkal kapcsolatos bejelentés és adatközlés rendjéről

335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet

 

a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről

15/2006. (IV. 3.) OM rendelet

 

az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről

52/2006. (XII. 28.) EüM rendelet

 

a sürgős szükség körébe tartozó egyes egészségügyi szolgáltatásokról

18/2007. (IV. 17.) EüM rendelet

 

az egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személyek alap- és működési nyilvántartásáról, valamint a működési nyilvántartásban nem szereplő személyek tevékenységének engedélyezéséről

45/2007. (III. 20.) Korm. rendelet

 

az egészségügyben dolgozók alap- és működési nyilvántartásának vezetéséről

4/2008. (I. 16.) EüM rendelet

 

az Európai Közösségi jog hatálya alá tartozó, feltétel nélkül elismerésre kerülő egyes egészségügyi oklevelek, bizonyítványok és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok megnevezéséről

30/2008. (VII. 25.) EüM rendelet

 

az egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges oklevelek elismeréséről, továbbá az oklevelek külföldi elismertetéséhez szükséges hatósági bizonyítványok kiadásának egyes eljárási szabályairól

44/2008. (II. 29.) Korm. rendelet az egészségügyi dokumentációt kezelő jogutód nélküli megszűnése esetén az adatkezelési feladatokat ellátó szerv kijelöléséről
337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet

 

az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról

1/2009. (I. 30.) EüM rendelet

 

az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról

4/2009. (III. 17.) EüM rendelet

 

az orvostechnikai eszközökről

20/2009. (VI. 18.) EüM rendelet

 

az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzéséről, e tevékenységek szakmai minimumfeltételeiről és felügyeletéről

36/2009. (XI. 3.) EüM rendelet

 

az egységes egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer működésének részletes szabályairól

40/2009. (XI. 20.) EüM rendelet

 

az egészségügyi szakértői tevékenységgel kapcsolatos egyes kérdésekről

213/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet

 

az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók normatív állami támogatásáról

321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet

 

a szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről

16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet

 

az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakmai képzés részletes szabályairól

18/2010. (IV. 20.) EüM rendelet

 

az egészségügyért felelős miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó forgalmazási követelmények tekintetében eljáró megfelelőségértékelő szervezetek kijelölésének, valamint a kijelölt szervezetek tevékenységének különös szabályairól

28/2010. (V. 12.) EüM rendelet

 

a gyógyító-megelőző eljárások során alkalmazott egészségügyi technológiák egészségbiztosítási finanszírozásba történő befogadásához kapcsolódó eljárás során alkalmazandó szakmai szempontrendszerről és szakmapolitikai prioritásokról, valamint a befogadásához kapcsolódó egyes eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról

180/2010. (V. 13.) Korm. rendelet

 

az egészségügyi technológiák egészségbiztosítási finanszírozásba történő befogadásának alapelveiről, feltételrendszeréről és részletes szabályairól, valamint a már befogadott technológiák körének felülvizsgálatáról és módosításáról

12/2011. (III. 30.) NEFMI rendelet

 

az egészségügyi szakmai kollégium működéséről

63/2011.(XI.29.) NEFMI rendelet

 

az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól

64/2011.8XI.29) NEFMI rendelet

 

az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítéssel rendelkezők folyamatos továbbképzéséről

66/2011. (XII. 13.) NEFMI rendelet

 

az egészségügyi szakdolgozó által, orvosi elrendelésre önállóan is ellátható tevékenységek felelősségi, szakmai, szakképesítési és szakképzettségi feltételeiről

22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet

 

az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés megszerzéséről

23/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet

 

a szakorvosok, szakfogorvosok, szakgyógyszerészek és szakpszichológusok egészségügyi szakirányú szakmai továbbképzéséről

214/2012. (VII. 30.) Korm. rendelet

 

az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központról

33/2013. (V.10.) EMMI rendelet

 

az egészségügyi szolgáltatók hatósági felügyeletéről, a szakmai minőségértékelésről és a minőségügyi vezetőkről

67/1990. (VIII. 14.) OGY határozat

 

a Magyar Köztársaság megyéiről, a megyék nevéről és székhelyéről

1257/2011. (VII. 21.) Korm. határozat

 

a fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásának stratégiájáról és a végrehajtásával kapcsolatos kormányzati feladatokról

1106/2012. (IV. 11.) Korm. határozat

 

a megyei intézményfenntartó központok által átvett a szociális intézményekkel kapcsolatos egyes feladatok ellátásáról

10/2013. (III. 29.) EMMI utasítás

 

az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ szervezeti és működési szabályzatáról

szechenyi2020-logo